Wyniki kontroli kuratorium

kadra_kobieta_ikony1

W Przedszkolu Pod Magnolią w dniach 15.06.2015 – 26.06.2015 przeprowadzona została ewaluacja problemowa. Dokonana została przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Krakowie. Badaniem objęto zarówno dzieci, jak również nauczycieli oraz rodziców. Przeprowadzono wywiady między innymi z Dyrektorem placówki, partnerami przedszkola, pracownikami niepedagogicznymi. Obserwowano również zajęcia, a także przeprowadzono analizę dokumentów.

Wyniki:

Przeprowadzona ewaluacja pozwoliła na ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  • Poziom E – oznaczający niski stopień wypełnienia wymagania przez przedszkole
  • Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełnienia wymagania przez przedszkole
  • Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole
  • Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole
  • Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania przez przedszkole;

Działalność Przedszkola Pod Magnolią oceniono na poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

Wnioski z ewaluacji:

  1. Koncepcja pracy jest znana całej społeczności przedszkolnej. W koncepcji uwzględniono potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikację pracy Przedszkola oraz oczekiwania środowiska lokalnego.
  2. Systematycznie diagnozuje się umiejętności, potrzeby i zainteresowania oraz postawy dzieci, co pozwala wspomagać ich rozwój z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz wspierać te, które wymagają specjalistycznej opieki.
  3. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia w ramach różnorodnych i atrakcyjnych zajęć organizowanych we współpracy z licznymi instytucjami.
  4. Nauczyciele podejmują działania rozwijające twórczą aktywność dzieci i włączają w nie rodziców. Przedszkolaki prezentują społeczności lokalnej swoje talenty podczas ważnych imprez i uroczystości.

Przyjdź i przekonaj się sam!